Bolagsintroduktion Direkt

Gabather presenteras i en kort, 3 min, video. Vad gör bolaget Hur startade bolaget Affärsidé Långsiktiga mål Gabather är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Läs mer

Insiderköp av Lars Persson

Lars Persson i Gabathers styrelse har köpt 4000 aktier á 13.20. https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient/sv-SE/Rapportsammanst%C3%A4llning/Index/A000Z699-1?s%C3%B6kfunktion=Insyn

Läs mer

GABATHER SUCCESSFULLY COMPLETES PHASE 1A STUDY OF CLINICAL CANDIDATE GT-002

Gabather AB reports today that the clinical phase 1 study in healthy volunteers with single ascending doses (SAD study) of GT-002 has been successfully completed.  No drug-related adverse events have been reported and the preliminary conclusion is that the drug is safe and well tolerated, and that the pharmacokinetic properties

Läs mer

Årsredovisning 2018

https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/arsredovisning-for-gabather-ab–publ-,c2775099 https://mb.cision.com/Main/11735/2775099/1016255.pdf

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (472) KSEK. Resultat efter finansiella poster  -4 114 (-4 469) KSEK. Resultat per aktie -0,80 (-0,30) SEK. Kassaflöde från perioden totalt -4 783 (20 234) KSEK. Likvida medel per 31 december 16 649 (36 745) KSEK. Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31) Rörelsens intäkter

Läs mer

FDA: Study of Ascending Single Oral Dose of GT-002 in Healthy Volunteers (GAB-001)

This study does not target any disease or condition in itself, but is evaluating the safety, tolerability and pharmacokinetics of single oral doses of GT-002 in the setting of healthy volunteers. A longer-term objective is to apply the findings from this study to design and later conduct a clinical development

Läs mer

Den första individen har erhållit den första dosen i Fas I studien med GT-002

Gabather AB (NASDAQ First North: GABA) kan idag meddela att den kliniska Fas I studien med GT-002 i friska frivilliga individer har påbörjats och den första individen har erhållit första dosen. GT-002 verkar genom att selektivt påverka GABAA receptorer i hjärnan och har i prekliniska modeller visats effektivt hämma psykos samt

Läs mer

Svenskt läkemedelsbolag utvecklar nytt läkemedel mot schizofreni

”Behovet av nya läkemedel mot neurologiska sjukdomar är stort eftersom det idag inte finns några optimala behandlingar för dessa patienter. Biverkningarna av befintliga mediciner är allvarliga och påverkar patienternas livskvalitet negativt. Det svenska läkemedelsbolaget Gabather AB utvecklar en helt ny och unik substans som selektivt riktar sig direkt mot GABAₐ-receptorn

Läs mer

Gabather hos Erik Penser Bank 28/11 -2018

Michael-Robin Witt, CEO Gabather, intervjuas hos Erik Penser Bank den 28 november 2018. Transkribering: – Kan du ge oss en kort pitch, vilka är Gabather?– Gabather är ett svenskt bioteknikbolag, baserat på forskning från Lunds Universitet och vi jobbar med läkemedelsutveckling inom CNS, Central Nervous System. Det betyder psykiska sjukdomar.

Läs mer