Årsredovisning 2018

https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/arsredovisning-for-gabather-ab–publ-,c2775099 https://mb.cision.com/Main/11735/2775099/1016255.pdf

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (472) KSEK. Resultat efter finansiella poster  -4 114 (-4 469) KSEK. Resultat per aktie -0,80 (-0,30) SEK. Kassaflöde från perioden totalt -4 783 (20 234) KSEK. Likvida medel per 31 december 16 649 (36 745) KSEK. Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31) Rörelsens intäkter

Läs mer