Bokslutskommuniké 2018

Bildresultat för bokslut

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (472) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster  -4 114 (-4 469) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,80 (-0,30) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -4 783 (20 234) KSEK.
 • Likvida medel per 31 december 16 649 (36 745) KSEK.

Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 46 (3 011) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster  -20 314 (-13 818) KSEK.
 • Resultat per aktie -3,94 (-0,94) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -20 096 (8 807) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 •  Gabather utser Dr Michael Robin Witt till VD.
 •  Gabather erhåller godkännande för start av klinisk fas 1 studie med GT-002.
 •  Den första dosen i fas 1 studien med GT-002 har givits till en försöksperson.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Gabather har ingått avtal med Erik Penser Bank AB om att Erik Penser Bank skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 2 januari 2019.

https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/bokslutskommunike,c2738830